Wydatki budżetowe wyniosą 64 363 652,74 zł, a dochody 60 413 634,74 zł

Budżet Gminy Piaski na rok 2024 r.

Planowane dochody : 60 413 634,74 zł

- dochody bieżące : 41 737 106,00 zł

- dochody majątkowe: 18 676 528,74 zł

Planowane wydatki: 64 363 652,74 zł

- wydatki bieżące: 41 314 508,44 zł

- wydatki majątkowe: 23 049 144,30 zł

Deficyt budżetu: 3 950 018,00 zł

W Nowy Rok 2024 wejdziemy z rekordowymi inwestycjami.

Wydatki majątkowe na inwestycje w Gminie Piaski wyniosą

23 049 144,30 zł.

1. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Smogorzewie i Podrzeczu dla zabezpieczenia bezpieczeństwa mieszkańców

Wartość zadania : 8 480 000,00 zł planowany termin realizacji 2024-2025 w tym:

Środki z Rządowego Programu Polski Ład: 7 980 000,00 zł

Wkład własny: 500 000,00 zł

Wysokość środków zaplanowanych na rok 2024: 3 392 000,00 zł

2. Termomodernizacja budynku oświatowego w Gminie Piaski

Wartość zadania 5 940 050,00 zł ( Szkoła Podstawowa w Piaskach)

Środki z Rządowego Programu Polski Ład: 5 020 000,00 zł

Wkład własny: 920 050,00 zł

3. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem przebudowy i termomodernizacji świetlicy wiejskiej w Lipiu do aktywnej rekreacji seniorów:

2 200 000,00 zł

Środki z Rządowego Programu Polski Ład: 2 000 000,00 zł

Wkład własny: 200 000,00 zł

4. Budowa boisk sportowych wielofunkcyjnych przy wiejskich szkołach podstawowych wraz z infrastrukturą rekreacyjną i drogową: 5 671 900,00 zł

(boiska w Szkole w Szelejewie i Bodzewie oraz droga św. Filipa Nerii w Piaskach)

Środki z Rządowego Programu Polski Ład: 4 990 000,00 zł

Wkład własny: 681 900,00 zł

5. Odnowa i zagospodarowanie stawu w Strzelcach Wielkich i Strzelcach Małych 212 000,00 zł ( dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 122 348,00 zł wkład własny 89 652,00 zł)

6. Modernizacja oświetlenia w Gminie Piaski 1 533 000,00 zł

Środki z Rządowego Programu Polski Ład: 1 226 340,00 zł

Wkład własny: 306 660,00 zł

7. Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw w Piaskach i Strzelcach Wielkich 183 360,92 zł

Środki z PFRON 146 688,74 zł

Środki własne: 36 672,18 zł

8. Budowa ciągu pieszo rowerowego przy drodze krajowej nr 12 na odcinku Gostyń-Piaski- opracowanie dokumentacji projektowej- 115 700,00 zł

9. Wymiana pokrycia dachowego oraz odnowienie elewacji na zabytkowym budynku pastorówki w Piaskach 600 000,00 zł

Środki z Rządowego Programu Polski Ład: 500 000,00 zł

Środki własne: 100 000,00 zł

10. Dotacja na zadanie pn. Ratunkowe prace konserwatorskie ruchomych elementów i robót budowlanych w Kościele parafialnym p.w. Św. Marcina Biskupa w Strzelcach Wielkich 1 000 500,00 zł

Środki z Rządowego Programu Polski Ład: 1 000 500,00 zł

11. Wymiana pokrycia dachowego na budynku Urzędu Gminy w Piaskach oraz prace budowlane na poddaszu 300 000,00 zł

12. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Strzelcach Wielkich 1 738 018,00 zł

Wysokość środków na Fundusz Sołecki w Gminie Piaski to kwota 574 272,02 zł