Dla SUW Smogorzewo zaprojektowany i wybudowany zostanie naziemny zbiornik retencyjny, ocieplony o obj. 200m3. Wykonany zostanie nowy układ uzdatniania wody. Zamontowany zostanie centralny mieszacz wodno-powietrzny oraz dwa ciągi filtracyjne. Zamontowany zostanie system płukania układu filtracji. Obiekt będzie miał nowy zestaw pomp sieciowych oraz pompę płuczącą. Budynek SUW zostanie wyremontowany i zamontowana instalacja fotowoltaiczna. Zamontowany zostanie system monitoringu, sterowania i powiadamiania o awariach pracy SUW z powiadamianiem SMS. Wykonany zostanie nowy zbiornik wód połucznych. Wykonane zostanie remont ujęcia głębinowego składającego się z dwóch studni głębinowych. Studnie głębinowe wyposażone zostaną w nowe pompy głębinowe, rury wznośne ze stali nierdzewnej, głowicę studzienną nierdzewną oraz armaturę zaporową i kontrolno-pomiarową. W studniach zamontowane zostaną sondy hydrostatyczne do pomiaru poziomu. Teren SUW zostanie ogrodzony.
W SUW Podrzecze wybudowany będzie nowy zbiornik retencyjny, dla wody uzdatnionej o obj. 200m3. Powstaną nowe rurociągi oraz zbiornik retencyjny z sondą hydrostatyczną pomiaru poziomu. W obiekcie uruchomiony zostanie nowy zestaw pomp sieciowych, do zasilania w wodę uzdatnioną sieć wodociągową. Dla ciągłości pracy obiektu zmodyfikowany zostanie układ sterowania i monitoringu SUW. Teren SUW zostanie ogrodzony. Planowany wkład finasowy Gminy Piaski to kwota 420 000zł