Na podstawie art. 13 w związku z art.11 ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr XLIII/277/2014 Rady Gminy Piaski z dnia 30 października 2014 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Piaski z Organizacjami Pozarządowymi na 2015 rok, Wójt Gminy Piaski zarządza co następuje - postanawia się dokonać wyboru oferty na podstawie protokołu Komisji Opiniującej i przyznać dotację z budżetu gminy na realizacje zadań publicznych należących do zadań gminy organizacjom pozarządowym, podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.Nazwy zadań oraz podmioty, którym przyznano dotację wraz z wysokością dotacjina zadanie:1. Zorganizowanie na terenie Gminy Piaski imprezy kulturalnej w formie plenerowej o zasięgu ogólnopolskim mającej na celu przybliżanie historii naszego kraju.Wysokość środków: 10 000 złTytuł zgłoszonego projektu: VIII Zlot Grup Rekonstrukcyjnych i Historycznych Pojazdów Wojskowych „STREFA MILITARNA 2015”Podmiot otrzymujący dotację:Stowarzyszenie „Historia Militaris”, ul. Strzelecka 9, 63-800 Gostyńna zadanie:2. Organizacja imprezy lub cyklu imprez rekreacyjno- sportowych kierowanych do mieszkańców gminy w zakresie lekkiej atletykiWysokość środków: 15 000 złTytuł zgłoszonego projektu: 32 Ogólnopolski Bieg im. Błogosławionego Edmunda BojanowskiegoPodmiot otrzymujący dotację:Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Grabonóg”, Grabonóg 63, 63-820 Piaskina zadanie:3. Organizacja festiwalu muzycznego o zasięgu ponadregionalnym promującym dorobek muzyczny J. Zeidlera.Wysokość środków: 14 000 złTytuł zgłoszonego projektu: Organizacja X Festiwalu Muzyki Oratoryjnej Musica Sacromontana Święta Góra 2015.Podmiot otrzymujący dotację:Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera, Głogówko 1, 63-800 Gostyńna zadanie:4.Prowadzenie pomocy dla rodzin i osób w trudnej sytuacji z terenu gminy PiaskiWysokość środków: 4 000 złTytuł zgłoszonego projektu: Prowadzenie pomocy dla rodzin i osób w trudnej sytuacji z terenu gminy Piaski.Podmiot otrzymujący dotację:Bonifraterski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Marysinie, Marysin, 63-820 Piaskina zadanie;5.Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży.Wysokość środków: 21 000 złTytuł zgłoszonego projektu: Zorganizowanie i prowadzenie półkolonii w miejscu lub w formie wyjazdowej dla dzieci z grup ryzyka objętych programem socjoterapeutycznym z terenu gminy Piaski wraz z przeprowadzeniem zajęć o charakterze terapeutycznym.Podmiot otrzymujący dotację:Stowarzyszenie „Dziecko”, ul. Bojanowskiego 14 A, 63-800 Gostyń