Na podstawie art. 13 w związku z art.11 ust. 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr XXXIV/211/2013 Rady Gminy Piaski z dnia 24 października 2013 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Piaski z Organizacjami Pozarządowymi na 2014 rok, zarządza się co następuje:Wyboru oferty dokonano na podstawie protokółu Komisji Opiniującej i przyznano dotację z budżetu gminy na realizacje zadań publicznych należących do zadań gminy organizacjom pozarządowym, podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.Nazwy zadań oraz podmioty, którym przyznano dotację wraz z wysokością dotacjina zadanie:1.Zorganizowanie na terenie Gminy Piaski imprezy kulturalnej w formie plenerowej o zasięgu ogólnopolskim mającej na celu przybliżanie historii naszego kraju.Wysokość środków: 8000 złTytuł zgłoszonego projektu: VII Zlot Grup Rekonstrukcyjnych i Historycznych Pojazdów Wojskowych „STREFA MILITARNA 2014”Podmiot otrzymujący dotację:Stowarzyszenie „Historia Militaris”, ul. Strzelecka 9, 63-800 Gostyńna zadanie:2.Organizacja imprezy lub cyklu imprez rekreacyjno- sportowych kierowanych do mieszkańców gminy w zakresie lekkiej atletykiWysokość środków: 10 000 złTytuł zgłoszonego projektu: 31 Ogólnopolski Bieg im. Błogosławionego Edmunda BojanowskiegoPodmiot otrzymujący dotację:Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Grabonóg”, Grabonóg 63, 63-820 Piaskina zadanie:3.Organizacja festiwalu muzycznego o zasięgu ponadregionalnym promującym dorobek muzyczny J. Zeidlera.Wysokość środków: 8 000 złTytuł zgłoszonego projektu: Organizacja IX Festiwalu Muzyki Oratoryjnej Musica Sacromontana Święta Góra 2014.Podmiot otrzymujący dotację:Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera, Głogówko 1, 63-800 Gostyńna zadanie:4.Ratowanie dziedzictwa kulturowego związanego z terenem gminy.Wysokość środków: 15 000 złTytuł zgłoszonego projektu: Ratowanie dziedzictwa kulturowego związanego z terenem gminy.Podmiot otrzymujący dotację:Stowarzyszenie im. błogosławionego Edmunda Bojanowskiego w Grabonogu, Grabonóg 63, 63-820 Piaskina zadanie;5.Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży.Wysokość środków: 23 100 złTytuł zgłoszonego projektu:1)Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z Bonifraterskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej.Wnioskowana kwota – 3100 zł2)Zorganizowanie i prowadzenie półkolonii w miejscu lub w formie wyjazdowej dla dzieci z grup ryzyka objętych programem socjoterapeutycznym z terenu gminy Piaski wraz z przeprowadzeniem zajęć o charakterze terapeutycznym.Wnioskowana kwota 20 000 złPodmioty otrzymujące dotację:1)Bonifraterski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Marysinie, Marysin, 63-820 Piaski2)Stowarzyszenie „Dziecko”, ul. Bojanowskiego 14 A, 63-800 Gostyń