Na podstawie art. 15 ust. 2a, 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) Wójt Gminy Piaski ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert.

W wyniku naboru zostanie utworzona lista kandydatów na członków Komisji Konkursowych Gminy Piaski do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań na 2021 r.

Po zakończeniu zgłoszeń Wójt Gminy Piaski, uwzględniając rodzaj zadania, na które został ogłoszony konkurs, powołuje do komisji konkursowej przedstawicieli organizacji pozarządowych z listy kandydatów na członków komisji konkursowych z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorące udział w konkursie ofert.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.

Zgłoszenia dokonuje się na podstawie formularza stanowiącego załącznik do ogłoszenia.

Wymagania stawiane kandydatom na członków komisji konkursowych:

W skład komisji konkursowych do opiniowania ofert wchodzą osoby reprezentujące organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

1. są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;

2. nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym konkursie ofert;

3. nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności i nie zachodzą przesłanki ich wyłączenia wynikające z Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Zadaniem Komisji Konkursowej jest:

1. ocena formalna i merytoryczna ofert na realizacje zadań publicznych złożonych

w otwartym konkursie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia

o konkursie;

2. proponowanie podziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert;

3. rekomendowanie zaopiniowanych ofert Wójtowi Gminy Piaski.

Zgłoszenia należy składać do dnia 8.10.2020 r. w Sekretariacie Urzędu Gminy Piaski, ul. 6 Stycznia l, 63-820 Piaski.

Wójt Gminy PiaskiWiesław GlapkaZałączniki:

Formularz zgłoszenia kandydata.Pliki do pobrania:
formularz_zgloszenia_kand_do_kom.doc