Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Gmina Piaski z siedzibą przy ul. 6 Stycznia 1, 63-820 Piaski, reprezentowana przez Wójta Gminy Piaski, tel. 65 571 90 30.
Inspektor ochrony danych
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pisząc na adres e-mail: k.kedzia@piaski-wlkp.pl lub pisemnie na adres: Gmina Piaski ul. 6 Stycznia 1, 63-820 Piaski.
Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania
Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz uchwały nr XXXIV∕241∕2018 Rady Gminy Piaski z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania na terenie miejscowości Piaski w celu realizacji przebiegu procesu reklamacyjnego. Po osiągnięciu ww. celu Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w celach archiwalnych.
Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcą danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.
Okres przechowywania danych osobowych
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.) i przepisami wykonawczymi do ustawy.
Prawa osób, których dane dotyczą
Osoby, których dane dotyczą mają prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych,
b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
c) żądania usunięcia danych, gdy:
-dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
-dane przetwarzane są niezgodnie z prawem.

d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
-osoby te kwestionują prawidłowość danych,
-przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
-Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
e) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO.

Wymóg podania danych osobowych
Podanie przez Państwo danych osobowych wynika z przepisów prawa. W sytuacji nie podania danych Administrator nie będzie mógł zrealizować procesu reklamacyjnego.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
Podane przez Państwo dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich profilowania.