Parkowanie jest płatne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00.
Opłaty nie pobiera się w soboty, niedziele i święta.
Za postój pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, w wyznaczonych w Strefie Płatnego Parkowania miejscach parkingowych, nie pobiera się opłaty.

OPŁATY ZA PARKOWANIE
Minimalna opłata za parkowanie wynosi 0,50 zł (co odpowiada pół godziny postoju). Pamiętaj, że urządzenie nie wydaje reszty- wrzuconą sumę pieniędzy przelicza na opłatę za postój.
Wysokości opłat za parkowanie wynoszą:
• za pierwsze pół godziny – 0,50 zł
• za pierwszą godzinę – 2,00 zł
• za każdą koleją rozpoczętą godzinę – 2,00 zł

Zakupu biletu parkingowego należy dokonać niezwłocznie po zaparkowaniu pojazdu w Strefie Płatnego Parkowania za cały przewidywany czas postoju.
Bilet parkingowy lub kartę parkingową należy umieścić za przednią szybą wewnątrz pojazdu w widocznym miejscu, w sposób nie budzący wątpliwości i umożliwiający bezpośredni odczyt z zewnątrz pojazdu.
Uiszczona opłata uprawnia do postoju pojazdu w Strefie Płatnego Parkowania do końca opłaconego czasu.
W przypadku stwierdzenia niesprawności parkomatu należy wykupić bilet parkingowy w innym parkomacie.

OPŁATA DODATKOWA
Za nieuiszczenie opłaty za postój, w tym za uiszczenie opłaty w zaniżonej wysokości lub przekroczenie opłaconego czasu postoju, pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 50,00 zł.
Opłata dodatkowa ulega obniżeniu do kwoty 25,00 zł, gdy zostanie uiszczona w terminie 14 dni roboczych od dnia wystawienia wezwania do zapłaty.
Wezwanie do zapłaty opłaty dodatkowej kontroler umieszcza na przedniej szybie pojazdu pod wycieraczką.
Opłatę dodatkową należy uiścić w terminie 30 dni od dnia wystawienia wezwania na rachunek bankowy Gminy Piaski 48 8678 0005 0050 0500 4994 0011REKLAMACJE
Kierujący lub właściciel pojazdu kwestionujący zasadność wniesienia opłaty dodatkowej nałożonej wezwaniem może złożyć reklamację w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Reklamację kierować należy na adres Urzędu Gminy Piaski. W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej prawo do wniesienia reklamacji wygasa.

PODSTAWA PRAWNA
Uchwała nr XXXIV∕241∕2018 Rady Gminy Piaski z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania na terenie miejscowości Piaski.