1. Poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych
Biorąc pod uwagę wymagania Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie sposobu obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1530) obliczono ww. poziom, który wyniósł 99,99%.
Zgodnie z art. 3b ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy są zobowiązane osiągnąć poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych w wysokości co najmniej 20% wagowo – za rok 2021. W związku z powyższym wymagany poziom został osiągnięty.
2. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych
Na podstawie powyższego rozporządzenia obliczono również poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych, który wyniósł 99,99%. Wymagany zgodnie z rozporządzeniem poziom recyklingu na 2021 r. wynosi 70%, wobec powyższego Gmina Piaski osiągnęła wymagany poziom.
3. Poziom ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
Poziom obliczany jest według wzoru zawartego w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2412) w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji .
Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że w roku 2021 poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wynosi 0,00% w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 roku. Wymagany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2412) w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2021 r. nie może przekroczyć 35%.
W związku z powyższym ww. poziom został osiągnięty.