Program przewiduje dofinansowania na:
• źródło ciepła – wymianę, zakup, montaż,
• instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
• wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
• mikroinstalację fotowoltaiczną,
• ocieplenie przegród budowlanych,
• stolarkę drzwiową i okienną,
• dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa)
Wsparcie finansowe możesz otrzymać na projekty zakończone, w trakcie realizacji lub jeszcze nierozpoczęte. Pamiętaj jednak, że rozliczeniu podlegać będą koszty poniesione nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.
Swój projekt musisz skończyć do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.
Kto może skorzystać?
Osoba fizyczna, która:
• jest właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego
albo
• wydzielonego w takim domu (nie więcej niż 2 lokale np. zabudowa bliźniacza) lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą
• ma roczne zarobki (dochód roczny) do 100 000 zł
– wtedy możesz starać się o podstawowe dofinansowanie
W przypadku gdy miesięczne łączne zarobki właściciela i osób z nim mieszkających, które w przeliczeniu na osobę (przeciętny dochód na osobę w gospodarstwie domowym) nie przekraczają:
• 1564 zł – jeżeli mieszkasz z innymi osobami
• 2189 zł – jeżeli mieszkasz sam
Dodatkowo, jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą – Twój przychód nie może być większy niż 30 minimalnych wynagrodzeń za pracę.
– wtedy możesz starać się o podwyższone dofinansowanie
Uwaga: Nabór nie dotyczy budynków wielorodzinnych oraz budynków nowowybudowanych ( po 31 grudnia 2013r. ) !
Co musisz przygotować?
• nr pesel
• nr pesel współmałżonka
• rozliczenie PIT, zaświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego, wyrażonej w hektarach przeliczeniowych,
• jeżeli ubiegasz się o podwyższone dofinansowanie – zaświadczenie, które cię upoważnia do podwyższonego dofinansowania (wydawane przez GOPS w Piaskach lub na terenie gminy, którą zamieszkujesz)

UWAGA! Zaświadczenie nie może być wydane z datą wcześniejszą niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku.
• nr rachunku bankowego
• numer księgi wieczystej (w przypadku braku księgi wieczystej dla domu – dokument potwierdzającego prawo własności tego domu)
• w przypadku współwłasności – oświadczenia z danymi oraz podpisami wszystkich współwłaścicieli (wygenerowane przy składaniu wniosku)
• w przypadku małżeństwa z ustawową wspólnością majątkową – oświadczenia z danymi oraz podpisem małżonka (wygenerowane przy składaniu wniosku)
• nr działki
• pozwolenie na budowę
• akt notarialnyGdzie składasz dokumenty?
Wniosek wraz z załącznikami możesz złożyć w Urzędzie Gminy w Piaskach lub w siedzibie WFOŚiGW w Poznaniu.
Wniosek możesz również wysłać pocztą lub kurierem. Wtedy włóż wniosek wraz załącznikami do koperty z dopiskiem: Program Priorytetowy „Czyste Powietrze” i wyślij do WFOŚiGW w Poznaniu.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Piaskach w poniedziałki od godz. 8.00 do 15.00 oraz od wtorku do piątku od godz. 07.15 do 14.15

Osoby do kontaktu:
Anita Gościańska
mail: a.goscianska@piaski-wlkp.pl
tel.: (65) 529 54 37


Więcej informacji znajdziesz pod adresem: www.wfosigw.poznan.pl zakładka CZYSTE POWIETRZE